Voorwaarden

Geldende bij de aankoop in veiling van roerende zaken bij Veilinghuis van Spengen te Hilversum. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam met ingang van 30 maart 2004 onder Nr. DS. 40530226.

Artikel 1 toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen de veilinghouder en de koper waaronder die betreffende koop, verkoop, bemiddeling, waardering, beoordeling, taxaties, catalogisering, bewaring. Onder koper wordt mede de aspirant koper verstaan die deelneemt aan de veiling.

1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voorzover uitdrukkelijk schriftelijk door de veilinghouder aanvaard.

1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt door publicatie in de catalogus voorafgaande aan de veiling en/of mededeling voorafgaand aan de veiling. Een ieder die aan een veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

 

Artikel 2 informatie-/onderzoeksplicht

2.1 Omschrijvingen in de catalogus en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door de veilinghouder en zijn personeel naar beste weten verstrekt.

2.2 De koper dient vóór de koop de staat en de beschrijving van een voorwerp in de catalogus of kavellijst ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren en een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan en de koper dient waar redelijkerwijs nodig of gewenst onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen, terwijl de koper niet op illustraties in de catalogus dient af te gaan. Indien in de catalogus bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.

2.3 De veilinghouder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van de beschrijving in de catalogus of op andere wijze kenbaar gemaakt, van materialen zoals bijvoorbeeld houtsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein en diamant, een en ander met uitzondering van edele metalen. De veilinghouder aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in artikel 6 van deze voorwaarden.

2.4 De veilinghouder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de technische werking van klokken, horloges, uurwerken en elektrische apparaten. Deze worden zonder garantie op de werkzaamheid aangeboden.

 

Artikel 3 bieden

3.1 De koper kan in persoon bieden. Tevens is het de koper mogelijk per telefoon te bieden, of door achterlating van een schriftelijke biedopdracht. Andere biedmethoden, bijvoorbeeld elektronische of door middel van het internet of mondelinge biedopdrachten, staan alleen ter beschikking indien deze uitdrukkelijk door de veilinghouder worden aangeboden.

3.2 Schriftelijke biedopdrachten dienen ondubbelzinnig en duidelijk te zijn en naar het oordeel van de veilinghouder tijdig genoeg voor de aanvang van de veilingzitting door de veilinghouder te zijn ontvangen.

3.3 Biedopdrachten hoeven slechts te worden uitgevoerd indien de veilinghouder redelijkerwijs daartoe gelegenheid heeft en de veilinghouder heeft te allen tijden het recht van het voeren van een biedopdracht af te zien.

3.4 De veilinghouder sluit steeds iedere aansprakelijkheid ter zake van het om welke redenen dan ook niet slagen van een telefonische bieding uit, evenals het om welke redenen dan ook niet slagen van een schriftelijke bieding, elektronische bieding of bieding door middel van het internet.

 

Artikel 4 totstandkoming koopovereenkomst

4.1 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer de veilinghouder het bod van de koper heeft geaccepteerd dan wel het voorwerp aan de koper heeft toegeslagen.

4.2 Alle voorwerpen worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het ogenblik van toewijzing bevinden

 

Artikel 5 verplichtingen koper

5.1 De koper dient zich op eerste verzoek van de veiling- houder te legitimeren. 5.2De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.

5.3 De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.

 

Artikel 6 terugnameverplichting veilinghouder

6.1 Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus of kavellijst uitgesloten, is - onverminderd de artikelen 2 en 4.2 - de veilinghouder bereid een geveild voorwerp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van drie weken na de verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties).

6.2 De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de omschrijving in de catalogus voorafgaande aan of tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling of schriftelijk aan het publiek werd medegedeeld.

6.3 De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van de veilinghouder.

 

Artikel 7 rechten veilinghouder en veilingmeester

7.1 De veilinghouder en de veilingmeester behouden zich de volgende rechten voor:

a. zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;

b. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop;

c. voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen;

d. kopen te combineren of te splitsen;

e. kopen niet te gunnen of op te houden;

f. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een totstandgekomen koopovereenkomst mag beroepen;

g. na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling de veilinghouder en de veilingmeester het recht hebben de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende voorwerp te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer aan te nemen;

h. indien de koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan de veilinghouder bekend te maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te tonen, de koopovereenkomst te ontbinden en te herveilen;

i. voorwerpen niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een ander;

j. gedurende de veiling geen voorwerpen af te geven;

k. namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen;

l. voorwerpen waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden.

 

Artikel 8 betaling/eigendomsoverdracht

8.1 De betaling door de koper van de koopsom in Euro verhoogd met veilingkosten, zijnde 29% inclusief B.T.W. en € 0,50 nummergeld per gekocht kavel, moet vóór de aflevering van de gekochte voorwerpen plaatsvinden en binnen de door de veilinghouder te stellen termijn, zonder dat korting of verrekening is toegestaan, een en ander tenzij anders is overeengekomen.

8.2 Indien van toepassing bent u volgrecht verschuldigd. (voor uitgebreide uitleg zie link onderaan de website)

8.3 Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien vooraf aan de veiling aan alle terzake geldende voorschriften is voldaan onder andere met betrekking tot de inkoopverklaring. Zulks ter uitsluitende beoordeling van de veilinghouder.

8.4 De eigendom van de voorwerpen gaat niet eerder over dan na volledige betaling van de koopsom en in geval van niet-tijdige betaling niet eerder dan na volledige betaling van de koopsom inclusief de in artikel 9 genoemde kosten.

8.5 Alle aan- en verkopen vinden plaats onder de margeregeling

 

Artikel 9 niet-tijdige betaling

9.1 Bij niet-tijdige betaling zal de veilinghouder aan de koper rente in rekening mogen brengen gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3% dan wel - naar keuze van de veilinghouder - 1% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper,6 welke kosten worden begroot op 15% van de koopsom vermeerderd met de veilingkosten met een minimum van € 250 (zegge: tweehonderdvijftig Euro), onverminderd het recht om de werkelijke kosten te verhalen.

9.2 De veilinghouder heeft tevens het recht om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt en daardoor van rechtswege in verzuim is, de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventuele gedeeltelijke betalingen vervallen in geval van ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan de veilinghouder die tevens het recht heeft de volledige schade, zoals een mindere opbrengst, en kosten op de koper te verhalen en het geveilde onmiddellijk of later te herveilen of uit de hand te verkopen. De nalatige koper kan geen aanspraak maken op een eventuele meeropbrengst.

 

Artikel 10 ophaaltermijn

10.1 De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen en af te (laten) halen uiterlijk binnen 1 week na de laatste veilingdag.

10.2 Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te nemen en op te (laten) halen binnen de gestelde termijn is de koper van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 9 van overeenkomstige toepassing. Tevens heeft de veilinghouder het recht het gekochte voor rekening en risico van de koper in opslag te geven, waarbij vervoerskosten en het daaraan verbonden risico eveneens ten laste van de koper komen.

 

Artikel 11 onverkochte voorwerpen

11.1 Indien een voorwerp ter veiling onverkocht blijft, heeft de veilinghouder gedurende een periode van tien dagen na de veiling het recht doch nimmer de plicht het onverkochte voorwerp alsnog te verkopen tenzij anders overeengekomen met de inbrenger.

11.2 De veilinghouder zal een dergelijke verkoop na veiling ("aftersale") alleen aangaan indien die verkoop kan geschieden voor een prijs die resulteert in een bedrag dat minimaal gelijk is aan de netto verkoopopbrengst waarop de verkoper recht zou hebben gehad indien het voorwerp voor de voor deze veiling geldende limiet zou zijn verkocht, zulks tenzij een andere regeling met verkoper wordt overeengekomen.

11.3 Een aankoop door een koper in de zin van dit artikel geldt als aankoop ter veiling waarop deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing zullen zijn.

 

Artikel 12 aansprakelijkheid veilinghouder

12.1 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passe-partouts etc., behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden.

12.2 In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.

12.3 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag of bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden en/of behoudens voor zover door een verzekering van de veilinghouder gedekt.

12.4 Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico.

 

Artikel 13 foto's en illustraties

13.1 De veilinghouder is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, zowel voor, tijdens als na de veiling, rekeninghoudende met geldende wettelijke bepalingen. De veilinghouder behoudt het auteursrecht op al deze afbeeldingen.

 

Artikel 14 diversen

14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen koper en veilinghouder vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen.

14.2 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.3 Alle geschillen terzake van, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een tussen de veilinghouder en de koper gesloten koopovereenkomst, de totstandkoming van een koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens het recht van de veilinghouder om het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement van de koper.

 

Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken en Machinerieën. Het auteursrecht is uitdrukkelijk voorbehouden. Overname en hantering van deze voorwaarden is alleen aan de leden van voormelde Federatie toegestaan.

 

VOORWAARDEN VOOR ONLINE BIEDINGEN

 • Het is voor de koper onmogelijk een bieding te plaatsen zonder van te voren akkoord te zijn gegaan met de voorwaarden.
 • Kavels worden verkocht zoals op de website te zien is. Als eventuele gebreken niet in de vorm van een schriftelijke mededeling of foto te zien zijn op de site, kan de koper ervan uit gaan dat het artikel aan hem zal worden geleverd zoals weergegeven. Indien in de catalogus bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.
 • De veilinghouder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de technische werking van klokken, horloges, uurwerken en elektrische apparaten. Deze worden zonder garantie op de werkzaamheid aangeboden.
 • Uitgebrachte biedingen zijn bindend en exclusief 29% opgeld. Dit betekent dat het uitbrengen van een bod in een veiling schriftelijk of via uw account (door u of door een ander die uw account gebruikt) niet kan worden ingetrokken en dat u daardoor rechtsgeldig bent gebonden. Als uw bod succesvol is, komt automatisch een overeenkomst tot stand op het moment dat de Veiling sluit.
 • Biedingen hoeven slechts te worden uitgevoerd indien de veilinghouder redelijkerwijs daartoe gelegenheid heeft en de veilinghouder heeft te allen tijden het recht van het voeren van een biedopdracht af te zien.
 • De veilinghouder sluit steeds iedere aansprakelijkheid ter zake van het om welke redenen dan ook niet slagen van een schriftelijke bieding of bieding door middel van het internet uit.
 • Indien er binnen 5 minuten voor de sluitingstijd van een kavel nog een bod op een artikel wordt uitgebracht, wordt de sluitingstijd tot minuten verlengd.
 • De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.
 • Alle objecten worden verkocht in de staat waarin ze verkeren zoals ze worden aangeleverd.
 • De veilinghouder neemt de door haar verkregen persoonsgegevens op in een daartoe aangehouden administratie.
 • Door registratie op de website geeft de gebruiker aan de veilinghouder toestemming voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde gegevens.
 • De veilinghouder zal deze gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik. Daarnaast is de veilinghouder bevoegd deze gegevens te verstrekken aan de verkoper en eventuele hulppersonen van de veilinghouder en de verkoper. De veilinghouder zal deze gegevens niet zonder toestemming van de gebruiker aan overige derden verstrekken, behoudens de verplichting daartoe van de veilinghouder volgens enige wettelijke bepaling of op bevel van het bevoegd gezag. In het geval van nalatige betaling van de koper, is de veilinghouder gerechtigd deze gegevens over te dragen aan een rechterlijke macht en/of macht met de bevoegdheid de nalatige betaling op een andere manier te innen.
 • De gebruiker garandeert de juistheid en de volledigheid van de door de registratie verschafte informatie en gegevens. Mochten deze gegevens op enig moment wijzigen, dan heeft de gebruiker de verplichting de veilinghouder per ommegaande van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen. Indien de gebruiker dit nalaat, is de veilinghouder gerechtigd €25,- administratiekosten bij de gebruiker in rekening te brengen.
 • Het opsturen van aangekochte goederen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

 

 

Privacyverklaring Van Spengen Kunst & Antiekveilingen

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming die 25 mei aanstaande in werking treedt informeren wij u graag hoe Van Spengen omgaat met uw persoonsgegevens.

 

Welke gegevens verwerkt Van Spengen Kunst & Antiek Veilingen

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijf
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Iban

We kunnen niet controleren of een bezoeker die via de website is aangemeld 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanspengen.com  dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom Van Spengen uw gegevens nodig heeft

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doelen: 

 • registratie van aankopen en biedingen
 • registratie van verkopen
 • uitbetaling van ingebrachte goederen
 • Verzenden van onze uitnodigingen en nieuwsbrieven
 • om contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Hoe lang bewaart van Spengen uw gegevens?

Van Spengen zal uw persoonsgegevens in ieder geval bewaren gedurende de bewaartermijnen van de Nederlandse wetgeving en zo veel langer als nodig is om goede service te kunnen leveren.

Met wie deelt Van Spengen uw gegevens?

Van Spengen verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden. Gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek | Cookies | 

Van Spengen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op schriftelijk verzoek is het mogelijk zijn uw persoonsgegevens in te zien en/of aan te passen. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan u vragen om uw persoonsgegevens te wissen mits de wet dit toelaat.
 

Beveiliging

Van Spengen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact op via info@vanspengen.com